Stel Menus in in het Admin Paneel

Algemene Leveringsvoorwaarden Masterclass

 

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Bastianen en Dutch Executive Business and Family Support B.V. (hierna “BD), kantoor houdend aan de Herengracht 518 1017 CC te Amsterdam en is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 34104043 .

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de NLdigital Voorwaarden2020 van toepassing, gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

Hieronder de belangrijkste thema’s:

Definities

 • Masterclass-psychologie.nl, het online bestelplatform waar content aangeschaft kan worden.
 • Content: digitaal leermateriaal dat wordt aangeboden ook wel cursus of Masterclass genoemd.
 • Gebruiker: een natuurlijk persoon die gebruik maakt van de content.
 • Afnemer: een natuurlijk persoon of organisatie dat content bestelt en betaald.
 • Leeromgeving: het digitale platform waarin cursussen en leertrajecten beschikbaar gesteld zijn voor de Gebruiker.

Gebruiksrecht & voorwaarden voor gebruik

 • Gebruiker gaat bij toegang tot en bij gebruik van de informatie van de BD akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.
 • Gebruiker heeft het recht om de aangeboden leertrajecten/cursussen in de BD naar eigen wensen te volgen/gebruiken en daarbij zijn eigen ontwikkeling te bevorderen.
 • Gebruiker verklaart dat hij gerechtigd is om van de dienstverlening van BD gebruik te maken en dat de door de Gebruiker verstrekte informatie volledig, juist en actueel is.
 • Gebruiker zal verstrekte wachtwoorden en overige inlogcodes strikt persoonlijk en geheim houden en niet aan derden verstrekken. Bij enig vermoeden dat inlogcodes en/of wachtwoorden bij derden bekend zijn geraakt, zal Gebruiker een nieuw wachtwoord aanmaken.
 • BD heeft het recht om een account van een Gebruiker tijdelijk of permanent te blokkeren in geval een Gebruiker in strijd handelt met de Gebruiksvoorwaarden.
 • Het is Gebruiker niet toegestaan om bij gebruik van de BD op enige wijze software, dan wel andere programmatuur te gebruiken in combinatie met het Platform, die mogelijk schade kunnen toebrengen aan het Platform in de vorm van kwetsbaarheid voor hacks of andere virussen. Misbruik van de software is ten strengste verboden. Onder misbruik valt het ten aanzien van de servers en/of BD van BD opzettelijk of als gevolg van bewuste roekeloosheid storingen of defecten veroorzaken.
 • Het is Gebruiker niet toegestaan om zonder expliciete schriftelijke toestemming van BD via het Platform verkregen informatie openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te gebruiken voor commerciële en/of andere doeleinden zoals bedoeld in de dienstverlening van BD of haar gebruiksrecht ter beschikking te stellen aan derden, dan wel over te dragen.

Garanties

 • BD garandeert een goede werking van de Masterclass en spant zich in voor optimale beschikbaarheid van de BD en ook toegang tot de Masterclass. BD geeft geen garantie dat de cursus en de daaraan verbonden diensten te allen tijde en zonder onderbrekingen voor onderhoud en/of storingen beschikbaar en toegankelijk zullen zijn.
 • BD kan geen garanties verstrekken over de inhoud, kwaliteit, rechtmatigheid, juistheid en/of volledigheid van de aangeboden cursussen.
 • BD is gerechtigd de curcus buiten gebruik te stellen voor onderhoud, aanpassingen, en het uitvoeren van upgrades, zonder dat dit een recht op schadevergoeding jegens de Gebruiker met zich meebrengt.
 • De Curcus kan links naar andere sites van derden bevatten. Dit betekent niet direct dat BD deze websites aanbeveelt, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze websites samenwerkt. BD kan evenmin geen waarborgen geven over de inhoud, geschiktheid, juistheid en/of volledigheid van de informatie op deze websites van derden.

Intellectueel eigendom
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BD is het Gebruikers niet toegestaan om op welke wijze dan ook (een deel van) de cursussen of andere delen van de website in de curcus geheel of gedeeltelijk over te nemen, op te slaan, te hergebruiken, te kopiëren of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, ook als de bron niet wordt vermeld.

Privacy

 • Op de door de Gebruikers verstrekte gegevens zijn naast de Algemene Voorwaarden van BD ook het Privacy Statement van toepassing.
 • BD, haar medewerkers en door BD ingeschakelde derden zullen de door de Gebruiker verstrekte informatie vertrouwelijk en met grote zorgvuldigheid behandelen.
 • De Gebruiker geeft volledige toestemming voor het verwerken en/of gebruiken van de door hem of haar verstrekte persoonsgegevens door BD bij registratie in Masterclass.
 • BD zal de ontvangen persoonsgegevens van Gebruikers niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gebruiker aan derden verstrekken.

Over ons

Deze Masterclass is een samenwerking van Marie-Anne Bastianen en Edward Koldewijn met als doel om therapeuten meer inzicht te geven over de context van families met een familiebedrijf.

Contact

Bastianen & Maussen Family Confidants

0651990881 (Edward) edward.koldewijn@maussenfc.com

06 26951168 (Marie-Anne)

marieanne.bastianen@gmail.com

 

 

top
© Maussen Family Confidants en Bastianen